Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy dobrovolnébo sboru hasičského pro Zvánovice a okolí

 

Utvoření a účel

Čl. 1.

Na základě usnesení a přivolení slavného obecního výboru obce Zvánovické ze dne 10. listopadu 1891 byl na slavnou upomínku návštěvy 100 leté Jubilejní výstavy v Praze království českém od Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. založen byl spolek dobrovolných hasičů ve Zvánovicích. Utvořil se tedy sbor dobrovolných hasičů, jenž v podřízenosti u výkonech svých dle čl. 48. všeobecného řádu hasičského, pod představenstvem obce Zvánovické, si obral za účel a povinnost pomocí stávajících již zařízení při požárech, život a majetek občanů Zvánovských a nejbližšího okolí neúnavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou obeznalostí v prácích služebných hájiti a chrániti.

Čl. 2.

Pro snažší dosažení účelu toho, zavede se ve sboru vojenský pořádek a pravidelná cvičení.

Čl. 3.

Hasičský sbor tvoří v sobě uzavřený spolek pod svým velitelem, jemuž v pádech požáru avšak bez újmy zákonné činnosti představenstva obce podrobné velení nad veškerým mužstvem a hasičským náčiním přináleží. Pokud velitel neb podvelitel na místo požáru se nedostaví, zaujme místo to první hasič.

Čl. 4.

Podmínkou přijetí do sboru jest překročilý 18, bydliště ve Zvánovicích, osobní bezúhonost, tělesná spůsobilost k vykonávání služebných prací.

Čl. 5.

Přijetí do sboru stane se po předcházejícím ohlášení výborem a není tento povinnen důvody uvésti nechce-li přihlášivšího se za úda převézti či přijmouti. Každý úd zavazuje se rukou dáním k poslušnosti a potvrdí slib tento vlastnoručním podpisem v knize k účelu tomu zvláštní zavedené.

Čl. 6.

Vystoupení ze sboru stojí vždy svobodno, musí se však výstup výboru buď písemně oznámiti. Zároveň se musí kroj i sbroj do rukou velitelových odvésti, vyjma ony členy, jíž vlastním nákladem se vyzbrojili.

Čl. 7.

Nad vyloučením některého úda může se výbor usnésti když:

a) úd byvší třikrát napomenut povinnostem svým vzhledem ke spolku nedostojí
b) po opětném napomenutí mu daném a dále neslušně se chová
c) protiví se výboru neb veliteli a dopustí-li se vůbec hrubších přečinů proti zákonům v ochraně proti ohni stávajícím
d) byl pro zřejmou nepoctivost neb nectné jednání dle zákona trestního trestán
e) vůbec zavdal přičiněním k rozbrojům a různicím ve sboru, neb pak-li jednal proti účelu a povolání sboru toho.

Čl. 8.

Stav dobrovolných hasičů sestává:

a) z velitele
b) z podvelitele
c) z předsedy
d) z jednatele
e) z učetvedoucího (pokladníka)
f) z přispívajících údů
g) z mužstva, které se ve 2 odbory rozděluje.

Čl. 9.

Přispívající údové jsou ti, kteří se zavázali na zařízení a správu nářadí hasičského dobrovolně každoroční příspěvek v obnosu jednoho zlatého (bez omezení dobročinnosti) platiti, oni mají dobrovolný přístup ke cvičením sborovým, mohou ve valných hromadách volné návrhy činiti a právo hlasovati a volí ze svého středu 2 údy do výboru.

Čl. 10.

Činní údové (ve stejnokroji) rozdělují se na dva odbory:

a) lezci a stříkačníci, pro hájení lidí a jmění požáru
b) bourači, určení jsou k bourání hořících a vedlejších budov, vynášení lidí a majetku ze stavení neb požárem ohroženého, obstarávají vodu, voznice i koše a hájí vynešené již jmění před možným odcizením.

Čl. 11.

Činní údové sboru mají stejnokroj, sestávající se z černé čapky s odznakem hasičským,tmavomodré blůzy, na jejímž límci jsou červené (barvy cinobrové) výložky s badenskými růžicemi a z černých spodků.

Předseda, velitel a jeho náměstek jakož i členové výboru nosí mimo to na levém rameně trojitou, cvičitel dvojitou a nadhasiči jednoduchou zlatou šňůru (dragoun).

Velitel a jeho náměstek, cvičitel a nadhasiči užívají trubky na červené šňůrce zavěšené. Za odznaky považují se růžice a dragouny. Zbroj hasičská se sestává z černé kožené přílbice, z černého pásu, sekyrky, smyčky a píšťaly.

Velitel a jeho náměstek má přilbici s mosazným hřebenem. Členové sboru nemají práva, aby bez zvláštního povolení výboru mimo službu, cvičení, slavnosti a zábavy buď odznaků, buď zbroje hasičské a oděvu - který jen k vykonávání služebních prací obdrželi - užívali neb něčemu jinému upotřebili.

Každá škoda při cvičeních neb při požáru na zbroji a obleku povstalá, má se ihned oznámiti. Každý úd jest povinnen na požádání, zvláště ale při vystoupení neb vyloučení ze sboru, zbroj v náležitém pořádku a v čistotě veliteli neb jeho náměstkovi odevzdati.

Čl. 12.

Slavný obecní výbor obce Zvánovické propůjčil hasičskému sboru všechno hasičské nářadí obci Zvánovické náležející a slíbil tento sbor všemožně, hmotně podporovati z té příčiny má obecní výbor právo voliti 2 členy do výboru sboru hasičského.

 

Správa

Čl. 13.

Správu sboru vede devítičlenný výbor,který skládá se:

a) z předsedy
b) z velitele
c) ze 7 členů zvolených následovně: vždy po 2 členech od údů přispívajících, od obecního výboru, činní údové volí 3 členy do výboru.

On se schází každé čtvrtletí první neděle a dle potřeby na svolání předsedy.

Čl. 14.

Valné hromadě,která vždy po ukončení správního roku se odbývá a ku které vždy obecní zastupitelstvo dva důvěrníky právo zaslati má, přísluší:
a) volba předsedy
b) změna stanov
c) zkoušení účtů, účetníka kterémuž cíli si volí 2 revizory ze svého středu a schválení propuštění úda
e) uzavření na základě návrhů výboru,kterak se mají údové sboru při požáru škodu neb pohromu utrpěvší - odškodniti
f) volba dvou důvěrníků k narovnání sporů a rozepří

Čl. 15.

Při valné hromadě volí si pouze činní členové svého velitele. Tito mají právo hlasovati, volné návrhy činiti.

Čl. 16.

Náměstka předsedy, jednatele a pokladníka volí výbor ze svého středu, náměstka velitelova, jakož i jednotlivé poručníky, náčelníky či četaře,kteří nemusejí být členy výboru, ustavuje výbor po návrhu velitele.

Čl. 17.

Výboru přináleží: vypracovati ve smyslu těchto stanov zvláštní domovní řád a poučení v oboru činnosti jednotlivých vymáhati za škody učiněné na stříkačce neb hasičském náčiní.

Výbor připraví a chystá program ku každé valné hromadě. On přehledá a mění stanovy předběžně a po uzavření valné hromady předloží dotyčným úřadům ku schválení.

Výbor činí návrhy na odškodnění oněch při požáru pohromu utrpěvších údů jakož i na vyloučení úda provinilého ze sboru po trojím napomenutí. On obstarává a spravuje veškeré záležitosti spolku. Po uplynutí jednoho roku se výbor nanovo volí - ti kteří před tím zvoleni byli mohou opět voleni býti.

Čl. 18.

Mimořádná valná hromada má se odbývati vždy,usnese-li se na tom výbor neb žádá-li o ni nejméně pětina členů.

Čl. 19.

K platnému uzavření ve výboru neb valné hromadě jest potřeby dvě třetiny všech údů a ku každému završení ve všech spolkových záležitostech vyžaduje se nadpoloviční většina hlasů. Kdyby nedostavil se dostatečný počet hlasů - totiž údů k valné hromadě, svolá se ve 8 dnech nová schůze a v okružníku se vytkne,že každé množství dostačí k platnému uzavření.

 

Povinnosti předsedovy.

Čl. 20.

Vedení veškerých záležitostí sboru, všech hromad,též i uskutečnění všeho, co se uzavřelo. On jest povinen všecky spisy sboru se týkající podepisovati, k schůzím pozvání činiti a o to péči míti,by se stanovy a veškerá nařízení sboru náležitě zachovávala.

Povinnosti velitelovy.

Čl. 21.

Povinností velitele jest při požárech a cvičeních vrchní velení převzíti, patřičná cvičení ustanoviti a je říditi aneb podvelitelovi svěřiti, poklesky kárati, dohlídku nad správou náčiní vésti, sbor navenek zastupovat a k tomu ve srozumění se starostou obce nárokovati, by se každému údu sboru, který život lidský zachránil, zasloužené odměny čestné, Jeho Veličenstvem pro případ ten určené, dostalo.

Jednatelství

Čl. 22.

Jednatel obstarává všechny písemní práce sboru, vede kroniku.

Pokladník

Čl. 23.

Pokladník obstarává příjmy a vydání sboru a je účtuje,přijímá příspěvky, dary, odkazy i výtěžky ze zábav. Klade půlletní účty zvoleným dozorcům.

Čl. 24.

Pokladník smí z jmění jen taková vydání zapraviti, jež jsou jednatelem a předsedou poukázaná.

Čl. 25.

Úd přispívající,jež by třikráte nezaplatil,bude považován za vystoupilého a ze spolku vyloučeného.

 

Povinnosti mužstva

Čl. 26.

Každý úd sboru zavazuje se tyto stanovy,jakož i domácí řád hasičský a ustanovení vnitřního zařízení spolku vyplývající,přísně zachovávati, uzavřením většiny se podrobovati, též zvoleným představeným sboru do obecního představenstva, patřičnou úctu prokazovati. Zvláště má každý dle sil svých přispívati povinností k úplnému zachování všech od sboru převzatých on má.
a) poslušen býti zvolených představených sboru b) přívětivým jednáním, úslužností a ochotností, chováním se, vůbec slovem i skutkem k udržení a sesílení svorného sboru napomáhati.
c)vykázanému místo neopouštěti, jiných u vykonávání povinností neobtěžovati a nezdržovati.
d) při požárech spěšně a při cvičeních v určitou hodinu se dostaviti
e) o hromadách s ???? a vždy přiměřeně ????? sboru hájiti.

Čl. 27.

Nevykonávání tohoto nejčestnějšího předpisu spolku po předcházejícím napomenutí dvojnásobném podmiňuje vyloučení ze sboru na návrh výboru.

Čl. 28.

Rozepře mezi údy z poměrů sborových vzešlé, rozsuzuje předseda žádá-li toho však jedna strana, děje se narovnání sporu před smírčím soudem, který sestává z pěti členů a sice:
a) z předsedy
b) dvou důvěrníků, které si sporné strany po jednom zvolí. Tento smírčí soud po uvážení dle nejlepšího svého vědomí většinou hlasů rozhodnouti má. Rozhodnutí takovému se musí každý úd podrobiti a nelze se mu nikam jinam odvolati.

Čl. 29.

Žádný ze sboru dobrovolně vystoupivší neb dle čl. 25 vyloučený úd nemůže činiti si nároky na navrácení zapravených příspěvků.

Čl. 30.

Opětné přijmutí takového úda může jen valná hromada povoliti.

Čl. 31.

Má-li se sbor rozejíti, ustavuje valná hromada třemi čtvrtinami hlasů a ustavuje zároveň,k jakému dobrodinnému účelu pouze pro obec Zvánovskou jmění sborové odkázati se má - s výhradou obecního náčiní.

Čl. 32.

Zemské vládě uhražena jest policejní dohlídka nad sborem, za tou příčinou uvazuje se sbor v povinost odbývání každé valné hromady s předložením programu v zákonoté lhůtě c. k. politickému úřadu oznámiti.


V Zvánovicích 10.listopadu 1891

Josef Vykoukal
Josef Vávra
František Zítka
Josef Matěj
Antonín Medřický
František Chytra
František Zítka
Josef Pác
...další nečitelné.....

Obecní představenstvo ve Zvánovicích dne 10. listopadu 1891.
(razítko Obce Zvánovice)

Josef Pác výbor
František Chytra výbor
František Zítka místní představený
Jan Zámyslický výbor
František Vávra starosta
Josef Vykoukal radní
František Zítka výbor
Antonín Medřický radní
Josef Matys výbor